Algemene Voorwaarden SOinFLOW

 

Hier leest u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen die gedaan worden bij SOinFLOW in het atelier of via de webwinkel.

SOinFLOW is de handelsnaam van edelsmid en beeldend kunstenaar Sofie Stal. Zij houdt zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van sieraden en objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

 

Aanbod

SOinFLOW biedt unieke, handgemaakte sieraden en objecten.

Vanwege het handwerk kunnen kleine verschillen ontstaan tussen sieraden die op het eerste gezicht hetzelfde zijn.  Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, kleurverschillen zijn bij benadering. Het aanbod bevat een zoveel mogelijk nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en de afbeeldingen zijn zoveel mogelijk waarheidsgetrouw weer gegeven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt SOinFLOW niet.

 

Intellectuele eigendommen

De door SOinFLOW vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van SOinFLOW, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van SOinFLOW, niet toegestaan.

 

Bestellingen

Webshops:

Na ontvangst van de bestelling en betaling wordt uw bestelling zo snel mogelijk verwerkt. We doen ons best om uw bestelling binnen drie dagen te bevestigen.

 

Atelier:

Sieraden kunnen ook gekocht worden op afspraak in het atelier.

 

Sieraad op Maat/ Maatwerk

Na uw wens uitvoerig besproken te hebben ontvangt u van ons per e-mail een offerte. Het aanbod is zes weken geldig. Na acceptatie van het aanbod ontvangt u van ons een factuur voor een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs.

 

Betaling en Prijs

In de webshop kunt u betalen via Ideal, paypall of via vooruitbetaling. Of u kunt in het atelier met pinpas of contant betalen. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 9% BTW.

 

Voor maatwerk / Sieraad op maat ontvangt u na goedkeuring van de offerte een factuur voor 50% van de maakkosten en bij aflevering van het sieraad een factuur voor de overige 50%.

 

Voor die landen waar dat van toepassing is, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele invoerkosten.

 

Levering en verzending

Elk item wordt zorgvuldig ingepakt voor de verzending. De verzending gebeurt geregistreerd, verzekerd en er is een handtekening bij ontvangst vereist.

Bestellingen via de webshop worden binnen 2 dagen na betaling verzonden.

Zodra we uw pakket verzenden krijgt u van ons via uw e-mail adres een Track&Trace nummer, zodat u het pakket kunt volgen.

Voor die landen waar dat van toepassing is, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele invoerkosten.

 

De verzendkosten:

Wij rekenen € 9,- euro verzendkosten binnen Nederland.

Verzending in Europa rekenen wij 25,- euro verzendkosten.

Verzending buiten Europa 35,- euro verzendkosten.

 

Annuleren

Als u een bestelling wilt wijzigen of annuleren, moet u dit zo snel mogelijk doen. Doe dit via e-mail sofie@soinflow.nl of telefoonnummer +31 6 23524735. Het wijzigen of annuleren van uw bestelling is alleen mogelijk als deze nog niet is verzonden.

 

Maatwerk en Sieraad op maat opdrachten kunnen na akkoord van de klant niet worden geannuleerd. Mocht u de bestelling beslist niet meer willen afnemen, dan worden de kosten in rekening gebracht die reeds gemaakt zijn. Wanneer er een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object of sieraad en  u niet langer wenst dat SOinFLOW overgaat tot de vervaardiging, dan bent u gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. U dient dan echter wel de tot op dat moment door SOinFLOW gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, te voldoen.

 

Retourneren

De sieraden zijn met veel liefde, vakmanschap en aandacht gemaakt. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met uw aankoop, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd retourneren middels aangetekende verzending.  Dit is niet van toepassing op maatwerk. De termijn begint wanneer de klant de bestelling in ontvangst neemt.

Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door SOinFLOW. U dient er zelf voor te zorgen dat het product met pakbon, voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn wordt geretourneerd.

Komt een product beschadigd terug, dan heeft de klant enkel recht op de restwaarde van het product. Bij schade worden de herstel kosten in rekening gebracht bij de klant.

De kosten voor de retourzending komen dus voor rekening van de klant. Geleden schade door vermissing van een verzonden product worden niet door SOinFLOW vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komen geheel voor de klant. Wanneer SOinFLOW het product in de staat zoals hier omschreven en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

Retourzendingen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden via Sofie@soinflow.nl. De kosten en verzekering van de retourzending zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor artikelen die voor reparatie naar ons worden gestuurd. Stuur het pakket aangetekend met de factuur en uw naam en adresgegevens naar:

 

Sofie Stal

Surinamestraat 12

9715 PV Groningen

 

Nadat wij het artikel in goede orde hebben ontvangen, krijgt u het aankoopbedrag exclusief verzendkosten teruggestort op uw rekening.

De zichttermijn geldt niet voor sieraden die speciaal of op maat voor de klant zijn ontworpen en dus niet binnen het standaard assortiment vallen. Maatwerk en Sieraad op maat vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze en/of op uw beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn kunnen niet worden geruild.

Wanneer u niet tevreden bent met het resultaat dient u ons dit binnen twee weken te laten weten. We kunnen dan samen naar een oplossing kijken.

 

Garantie

 Alle sieraden hebben 6 maanden garantie op materiaal- of constructiefouten.

Uitgesloten van de garantie zijn in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

-  de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

-  schade veroorzaakt door verwaarlozing of misbruik.

- normale slijtage. Slijtage aan sieraden is heel normaal. Het kan een sieraad ook iets moois / karakter geven.

- bewerking en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;

- materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

- slijtage aan edelsteen- / diamantzettingen en breuk of verlies van edelstenen en diamant. Helaas is het niet altijd mogelijk om vast te stellen wat schade heeft veroorzaakt. Alle stenen die SOinFLOW gebruikt zijn natuurlijke edelstenen. Insluitingen zijn te zien in natuurstenen. Dit maakt deel uit van hun schoonheid. Als een steen verloren gaat door verbogen, beschadigde of versleten zettingen, is SOinFLOW niet verantwoordelijk voor het vervangen van de steen. Zoals bij elk sieraad, moet u voorzichtig zijn. Bij het verlies van een centrale steen, zoals een diamant, moet u uw eigen verzekering benaderen. Sieraden met edelstenen of diamanten in pootjes zijn extra kwetsbaar. Wij raden u aan om af en toe te  voelen of er beweging in zit door over de steen te wrijven en eenmaal per jaar de zettingen van sieraden met edelstenen of diamanten te laten controleren.

SOinFLOW maakt naast het normale goudsmederswerk ook sieraden waarbij de esthetiek of de artisticiteit de voorkeur heeft boven de draagbaarheid. De klant dient zelf in te schatten hoe en wanneer het sieraad te dragen om beschadigingen te voorkomen.

 

Reparatie

Mocht u een sieraad willen aanbieden ter reparatie, neem dan eerst contact op met SOinFLOW.

Antieke of oude sieraden die aangeboden worden voor reparatie kunnen mogelijk niet door ons worden gerepareerd. Dat kan pas worden vastgesteld in het atelier.

Voor artikelen die in andere winkels zijn gekocht, adviseert SOinFLOW om voor reparatie terug te gaan naar de winkel waar het gekocht is.

 

Risico en eigendomsovergang bij reparatie

Het repareren van bepaalde kwetsbare sieraden draagt het risico in zich dat het door de klant aangeleverde sieraad wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van SOinFLOW kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant SOinFLOW niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

Bij het in bewaring geven van een sieraad doen wij ons uiterste best om ons als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van het sieraad als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht-situaties kunnen niet voor rekening van SOinFLOW komen. Onder overmacht-situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

Het eigendom van een door SOinFLOW te leveren sieraad gaat pas over op de klant wanneer al het door de klant uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde bedrag volledig aan SOinFLOW is voldaan.

Indien de overeenkomst tussen SOinFLOW en de klant betrekking heeft op de reparatie van een sieraad en de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft SOinFLOW een retentierecht met betrekking tot het te repareren sieraad. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de renten en kosten voor het in bewaring houden heeft voldaan.

 

Eigendomsbehoud

Alle door SOinFLOW geleverde producten blijven eigendom van SOinFLOW totdat de klant het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.

  

Overmacht

Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor SOinFLOW niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van SOinFLOW is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van SOinFLOW.

Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, onvoorziene problemen bij productie of transport, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van SOinFLOW.

Wanneer er sprake is van overmacht mag SOinFLOW de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan jou hoeft te betalen. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag jij de overeenkomst schriftelijk ontbinden. SOinFLOW is dan aan jou geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

SOinFLOW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. SOinFLOW is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Als SOinFLOW aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling, dat verband houdt met de geleverde producten.

Als je door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kun je deze claim niet doorleggen aan SOinFLOW.

De informatie op de internetsite wordt door SOinFLOW met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. SOinFLOW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie.

SOinFLOW aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel door gebruik van het sieraad of object van SOinFLOW. Sommige objecten en sieraden dienen met voorzichtigheid te worden gedragen.

 

Klachten / geschillen

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als je ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van jouw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de klacht, aan SOinFLOW worden voorgelegd. Wij doen ons uiterste best om dit op te lossen.

Met betrekking tot de beslechting van geschillen zal, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf SOinFLOW zich bevindt.

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Wijzigingen Voorwaarden

SOinFLOW kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.

SOinFLOW kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Disclaimer

Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. SOinFLOW doet er alles aan om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.